Bestellen

Discriminatie bij zwangerschap op het werk tegengaan

Bijna de helft van de vrouwen op de arbeidsmarkt krijgt nog te maken met zwangerschapsdiscriminatie. Zij worden bijvoorbeeld vaker afgewezen bij een sollicitatie. De Rijksoverheid wil dat zwangere vrouwen op de arbeidsmarkt een gelijke behandeling krijgen. Daarom neemt de overheid diverse maatregelen. Bijvoorbeeld werkgevers en werknemers beter informeren over hun rechten en plichten bij zwangerschap. 

Bijna helft vrouwen ervaart discriminatie op werk bij zwangerschap
Bijna de helft van de vrouwen ervaart discriminatie op de arbeidsmarkt bij zwangerschap of een kinderwens. Dat blijkt uit onderzoek naar zwangerschapsdiscriminatie van het College van de Rechten van de Mens. Vrouwen ervaren onder meer dat werkgevers hen afwijzen bij een sollicitatie door hun zwangerschap of kinderwens. Ook verlengen werkgevers soms het contract niet. Vrouwen ervaren ook openlijke kritiek en problemen rond het regelen van verlof. Dit houdt het arbeidsvermogen van zwangere vrouwen tegen.

Actieplan moet discriminatie zwangeren op werk tegengaan
Zwangere sollicitanten of zwangere medewerkers horen dezelfde behandeling te krijgen als anderen. Ook moeten zij gezond en veilig kunnen werken tijdens hun zwangerschap en na het zwangerschapsverlof. Dit staat in de wet. Om zwangerschapsdiscriminatie tegen te gaan worden diverse acties ondernomen. Deze staan opgenomen in het Actieplan Arbeidsdiscriminatie. Dit plan bevat diverse maatregelen om arbeidsmarktdiscriminatie tegen te gaan. Hieronder valt ook de aanpak om discriminatie op het werk van zwangeren en vrouwen met een kinderwens tegen te gaan. 

Overheid informeert werknemers en werkgevers over rechten en plichten
De werkgever heeft een zorgplicht voor de zwangere werknemer. Daarom is het belangrijk dat de werkgever afspraken maakt met de zwangere medewerker voordat haar verlof ingaat. Bijvoorbeeld over aanpassing van werktijden en rusttijden en de ingangsdatum van het zwangerschapsverlof en ouderschapsverlof. De Rijksoverheid informeert in het kader van het Actieplan Arbeidsmarktdiscriminatie zowel werknemers en werkgevers over deze rechten en plichten.

Maatregelen zwangerschapsdiscriminatie
Hieronder staan de belangrijkste maatregelen beschreven uit het Actieplan Arbeidsmarktdiscriminatie.

Vrouwen informeren over hun rechten bij zwangerschap
Om zwangere vrouwen en vrouwen met een kinderwens goed te informeren over hun rechten op de werkvloer werkt de overheid samen met diverse partners. De overheid werkt hiervoor bijvoorbeeld samen met de GGD. Zo worden zwangere vrouwen en vrouwen met een kinderwens geïnformeerd over hun rechten rondom sollicitaties en contractverlenging, hun recht op zwangerschapsverlof en bevallingsverlof en over het recht op aangepast werk en het recht op extra pauzes en aangepaste werktijden. 

Daarnaast is het van belang dat vrouwen weten hoe en met wie zij binnen hun organisatie in gesprek kunnen en waar zij (vermoedens van) discriminatie kunnen melden of terecht kunnen voor advies. Dat kan bijvoorbeeld via een melding bij een vakbond, via een klacht bij het College voor de Rechten van de Mens of via een melding bij een anti-discriminatiebureau. 

Werkgevers informeren over hun plichten bij zwangere werknemers
Naast het informeren van zwangere vrouwen door de Rijksoverheid speelt de werkgever een belangrijke rol. De werkgever moet zo goed mogelijk rekening houden met de zwangerschap van een werknemer en hierover voorlichting geven aan de werknemer. Daarom wordt ingezet op het verbeteren van de informatievoorziening richting werkgevers. Onder meer de Nederlandse Arbeidsinspectie en sociale partners informeren over de rechten van zwangere werknemers en de plichten van de werkgever. Bijvoorbeeld over de plicht van de werkgever om te zorgen voor een veilige werkomgeving. En over het recht van de zwangere werknemer op extra pauzes, aangepaste werktijden en aangepast werk. 

Toezicht en handhaving op zwangerschapsdiscriminatie
De Nederlandse Arbeidsinspectie controleert of bedrijven zich aan de regels houden om zwangerschapsdiscriminatie tegen te gaan. Waar nodig kan de Nederlandse Arbeidsinspectie bedrijven een boete opleggen als zij de regels (blijven) overtreden.

Wetsvoorstel: gelijke kansen bij werving en selectie
Dit wetsvoorstel verplicht bedrijven om een werkwijze te hanteren die gelijke kansen bij werving en selectie bevordert. Eerst behandelt de Tweede Kamer het wetsvoorstel toezicht gelijke kansen werving en selectie. Daarna gaat het wetsvoorstel naar de Eerste Kamer.  

 

Bron: Rijksoverheid

actueel op babybladen.nl
 • 8-12-2022 - Work hard, play hard

  Opgroeien is hard werken. Dat wordt beloond met oneindig veel speeltijd. Natuurlijk het liefst samen met jou. 

  Lees verder ...
 • 29-11-2022 - Voorlezen aan baby’s loont

  Baby’s die worden voorgelezen, lopen op vijf- of zesjarige leeftijd voor in hun taalontwikkeling. 

  Lees verder ...
 • 8-11-2022 - Plannen kabinet om de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) af te schaffen

  Vanaf 1 januari 2025 wil het kabinet de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) die het voor ouders financieel aantrekkelijk maakt om werk met zorg voor kinderen te combineren, afschaffen. Om ouders te blijven stimuleren werk en zorg voor kinderen te combineren, wordt de kinderopvangtoeslag aangepast. De IACK is dan niet meer nodig. 

  Lees verder ...
 • 25-10-2022 - Discriminatie bij zwangerschap op het werk tegengaan

  Bijna de helft van de vrouwen op de arbeidsmarkt krijgt nog te maken met zwangerschapsdiscriminatie. Zij worden bijvoorbeeld vaker afgewezen bij een sollicitatie. De Rijksoverheid wil dat zwangere vrouwen op de arbeidsmarkt een gelijke behandeling krijgen. Daarom neemt de overheid diverse maatregelen. 

  Lees verder ...


GetUserInfo (in session):
(nr. = 1 geeft aan of er een controle op IP adres is uitgevoerd)
Aantal postcodes in DB:
0
(het aantal plaatsen in de DB met deze postcode)
IP adres:
35.175.107.185
(het ip adres van de bezoeker)
Plaats (in session):
(geselecteerde plaats uit IP adres / door gebruiker aangepast in shopping)
Postcode (in session):
(geselecteerde postcode uit IP adres / regiokeuze van de bezoeker)
Gekozen provincie (in session):
(geselecteerde provincie aan de hand van de postcode / regiokeuze van de bezoeker)

JQ categorie shopping:
JQ postcode shopping (in session):
JQ gekozen plaats shopping (in session):
JQ gekozen plaats shopping: