In verwachting vol verwachting - Midden Nederland - editie 26

Welkomoponzekinderdagverblijven K indjeopkomst?Gefeliciteerd!BijBink is jebaby ingoedehanden.Komgerus t l angsbijeenvanonzekinderdagverblijven.Wegeven jegraageenkijkjeachterde s chermen.Zokrijg jeeengoedbeeldvanonzeopvan g. Dr ibbel Dr iehoeksweg 16 Soest D uinpa leis D uinweg 21 Soest K asteel Ta lmalaan 42 Soes t www.binkkinderopvang.nl/zwanger C adeautjebij aanmeldi ng! M eld je aan vooronzeopvang enontvang h etboek ‘Luisterennaar kinderen’van T homasGordon. Te lefoon035628 58 79 . klantcontact@binkkinderopvang.n l Kl einVliegdorp M elkwe g 2 H uis terHeide  B abygroepenmet veel rust en aandac ht  R uimeopeningstijden en flexibelopvangaanbod  A partebabytuin en  G oedopgeleidemedewerke rs BI NKKinderopvang_1-1_MNL_2618.indd 1 11 -04-18 10:29 Welkom op onze kinderdagverblijven Kindje op komst? Gefeliciteerd! Bij Bink is je baby in goede handen. Kom gerust langs bij een van onze kinderdagverblijven. We geven je graag een kijkje achter de schermen. Zo krijg je een goed beeld van onze opvang. Dribbel Driehoeksweg 16 Soest Duinpaleis Duinweg 21 Soest Kasteel Talmalaan 42 Soest www.binkkinderopvang.nl/zwanger Cadeautje bij aanmelding! Meld je aan voor onze opvang en ontvang het boek ‘Luisteren naar kinderen’ van Thomas Gordon. Telefoon 035 628 58 79 . klantcontact@binkkinderopvang.nl Klein Vliegdorp Melkweg 2 Huis ter Heide  Babygroepen met veel rust en aandacht  Ruime openingstijden en flexibel opvangaanbod  Aparte babytuinen  Goed opgeleide medewerkers

RkJQdWJsaXNoZXIy MjA3NTA1